Privacy centrum

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.de-lotusbloem.nl) van De Lotusbloem die haar hoofdkantoor heeft op Stortemelk 155, 2401 BX te Alphen aan den Rijn, Nederland. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.
 
Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 
Hoewel De Lotusbloem tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Lotusbloem expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
 
De Lotusbloem beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 
De Lotusbloem garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer De Lotusbloem hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat De Lotusbloem de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Lotusbloem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door De Lotusbloem niet geverifieerd.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De Lotusbloem, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lotusbloem of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lotusbloem is het niet toegestaan links naar de site van De Lotusbloem weer te geven.
 
Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar De Lotusbloem stuurt, kunnen onveilig zijn. De Lotusbloem raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan De Lotusbloem te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan De Lotusbloem te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Lotusbloem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als De Lotusbloem op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Lotusbloem of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van De Lotusbloem.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 
Wijzigingen
De Lotusbloem behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
 
De Lotusbloem
Alphen aan den Rijn, 14 februari 2021
All Rights Reserved